PODZIEL SIĘ

Pokrzywdzony znieważeniem musi się spieszyć, bo przestępstwo to przedawnia się po upływie roku od czasu, gdy ofiara dowiedziała się o osobie sprawcy – i jest to zgodne z Konstytucją. Wyrok w tej sprawie wydał dzisiaj Trybunał Konstytucyjny.

Skarżący złożył w sądzie rejonowym prywatny akt oskarżenia, w którym zarzucił innej osobie popełnienie występku określonego w art. 216 § 1 Kodeksu karnego (znieważenie). Postępowanie zostało jednak prawomocnie umorzone ze względu na upływ rocznego terminu przedawnienia karalności zarzucanego czynu, chociaż skarżący uzasadniał opóźnienie swoją długotrwałą chorobą.W ocenie skarżącego taka obiektywna okoliczność powinna być uwzględniana przy ocenie upływu terminu przedawnienia – czytamy w komunikacie na stronie Trybunału Konstytucyjnego.

Sejm RP i Prokurator Generalny wnieśli o stwierdzenie zgodności z Konstytucją kwestionowanego przepisu.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przewidziany w art. 101 § 2 k.k. roczny termin przedawnienia karalności przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego mieści się w zakresie swobody prawodawcy. TK ocenił, że jest to termin racjonalny i dostosowany do specyfiki przestępstw prywatnoskargowych, w tym przestępstwa zniewagi.

Zgodnie z art. 101 § 2 k.k., karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.

Trybunał Konstytucyjny nie podzielił twierdzenia skarżącego o pozbawieniu go realnej możliwości skorzystania z sądowej ochrony czci i dobrego imienia. Wszczęcie prywatnoskargowego postępowania karnego nie wyczerpuje bowiem środków prawnych służących naprawieniu uszczerbku, którego pokrzywdzony doznał wskutek znieważenia. Skarżący może skorzystać z majątkowych i niemajątkowych środków ochrony dóbr osobistych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Instytucja przedawnienia traktowana jest jako element polityki karnej państwa – zaznaczył TK.

Trybunał orzekał w składzie: Stanisław Rymar – przewodniczący, Grzegorz Jędrejek, Piotr Pszczółkowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka – sprawozdawca, Michał Warciński. Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Zobacz treść wyroku SK 3/16.

Foto: By Jurij – Praca własna, CC BY-SA 3.0, Link

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz tutaj swoje imię

3 × jeden =